پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

گردواری سال نو

گرده واری[1] سال نو

(شولار نداری یو کلهت[2]...)

    یه سرگذشتی ز گرده واری سال نو مردم بختیاری به نیاتر[3]به ویرم هد که اخوم سیتون بگوم. ای سرگذشت منه زون مردم وست و  زون به زون گشت تا به امروز که به جا سی یه پاره آدمیل بکار اروه. بیشتر به شوخی ایاهه تا راست؛ ز گپون که پرسیدم گدن راستِ

(دنباله در ادامه مطلب)-گردآوری، تهیه، خرید.[1]

-کلاهت،کلاه تو[2]

- پیشتر[3]

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:۱٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

چته!

چته؛ سیچه تو وا مو بی بفایی

دلت وامه و خوت هی زم جدایی

 

رکه وامو نکش، نازک دل مو

اووفته زیر پات ار تیم نیایی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

چته!

چته؛ سیچه تو وا مو بی بفایی

دلت وامه و خوت هی زم جدایی

 

رکه وامو نکش، نازک دل مو

اووفته زیر پات ار تیم نیایی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

تیم فوتبال فجر امیرآباد، باری دیگر، افتخار آفرید

تیم فوتبال فجر امیرآباد برای دومین بار قهرمان لیک 20تیمی شهرستان کوهرنگ شد
این تیم تنها تیمی است که با بازیکنان کاملا بومی(از طایفه ی پبدنی) در لیک کوهرنگ  به

تیم فوتبال فجر پبدنی

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

پیام پسندیده و دلنشین بختیاری

«مو که هر جا ارووم غم به ناهامه
هر که یادم بکنه جاس منه تیامه»(رامین طهماسبی راکی)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

دهدر مالم

 

دهدر ِ اویارِ مالم، تی حسیدون زیر پات 
افتو و مه وا همه آستاره ها، بندی نات
مشک سوزت پر اوه و لوهات هشک و پر توه
تش بی دی ونده بم، او درد و سوزِ شونه هات
پبده و پبدنی

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

دهدر اَویار مالم

 

دهدر ِ اویارِ مالم، تی حسیدون زیر پات 
افتو و مه وا همه آستاره هاس، بندی نات
مشک سوزت پر اَو و لوهات هشک و پر توه
تش بی دی ونده بم، او درد و سوزِ شونه هات
پبده و پبدنی

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

عیسته اخوم سی منه فیس بوک!

گوو و ددو خوم که سی تون بگوم:
پیش پریر، وا چن تا ز گویل رهدیم مال مهمونی به کهسار بختیاری خومون. هندا چاست بید که نرسیده جاگه مهمونی، یه مالی نه سر ره مون دیدیم که آشوو وست بی منجاس و یه بگر و بکشی منس بید؛ یه پرایدی هم بال ره بید که شیشه درست کدس نبید و پهلیاس هم پاک منه یک چَل و چُل کرده بید. سه تا جوون هم جستن بی بالا ره و یکی هم منجا مال به دست چن تا پیا هی به توسر اکهشست؛ ز جونون بالا ره پرسیدیم که چه هوره؟ چتونه؟
یکی سون گد ایما هم بختیاری هدیم رهدیم منه مال و اوخاستیم عیس بگریم که زیدن مون و هو هم وابامون بیده؛ به دادس برسین که نکشنس.
ایما هم رهدیم که دست گیرونی بکنیم. چن تا پیا اویدن وانیامون و بردنمون به مال. گدیم په گوویل یونون هم خه بختیارین، چاسون اخوین؟
یکی سون گد: ای گووم ایر یونون بختیاری هدن مو دیه نیخوم که بختیاری بووم؛ یونون اویدن به مال و گدن ایما بختیاری هدیم، جا وندیم سیسون و نشوندیم سون و او و نون و چایی سیسون راست کردیم؛ یه کرت ابینم هر یکی سون یه موبایل ز منه جیوس ادراره و هی عیس ز زهنم و ز دهدرم و ز تهده بچه کوچیرم و ز جل و جا و ز توه و توسی و ز مشک و ملار و ... اگرن. تش گرهدم و نهادم به کوه! گدم سیچه عیس اگرین؟ یکی سون گد که ایما عیساتون اگریم و ابریم و ازنیم سون منه نم چه بو(فیس بوک)؛ گدم په فس بو که اگوین چنه؟ گدن: عیساتون که وست منس، اسو همه مردم منه دنیا ابینن تون! خا تو بگو گووم یو کاریه که یونون وا ایما اکنن؟ مو هم تا ترستن زیدم سون و موبایلاسونه هم گرهدم و رهدمه منه تربه هرگل! هونون که جستن به او رُه هو و یونه گرهدمه تا بنیهرم صحاو خدا یونون کینه تا ولسون بکنم.
ای مردم سر پینون مو نیدمه که آدم همقو پر رو بووه؛ یونه اگرهدم، او یکی ارهد ز زهنم عیس اگرده، ارهدم سی هو او یکی ز دهدرم اگرهد و بس اگد برو مینا بنوشته بکن به سرت، یکی ز هرگل اگرهد و رفیدسه ز زیر دینس اکشید، یکی ز تهده و یکی ز ملار و یکی ز توسی و توه و یکی ز تش و چاله ، یکی ز سیل(سگها)و مشک و پوست و ... خا که چه؟

نویسنده: ستین بختیارینویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:٠۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم

تا به ویرم ایاهه دلم تش اگره سی هم سوناهو، یادس بخیر!

یه کرت که رهدم بی به کیچیم سر بزنم، تا که به نهنگ مال رسیدم، دونید وا نیام و دست وند به گردنم و بو نهاد منه تیشنیم؛ ولم نی کرد هرچه جُم و جیلا کردم که ز منجا دستاس بدراهم نترستم! گد تو بو گوومه ادی بیل بو بنم منه بوت. همچونون که گرهدم بی منه هرساس گُلُه گله اریسست و سفت

ادامه مطلب
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
Comments نظرات () لینک دائم